×

    Giới thiệu

TẦM NHÌN (VISION):

  • Trở thành nhà cung cấp ứng dụng giải pháp kỹ thuật công nghiệp được tin cậy và tôn trọng

SỨ MỆNH (MISSION):

  • Giúp khách hàng tối ưu từng đồng chi phí vận hành sản xuất !

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUE):

  • S: Sharing: Chia sẻ cơ hội
  • O: Optimistic - Tư duy tích cực
  • L: Longlife Learning – Học hỏi suốt đời
  • A: Accountable – Gánh trách nhiệm
  • R: Realiable - Đáng tin cậy: Minh bạch, sòng phẳng
  • I: Intergity - Chính trực: Hành động với sự trung thực và danh dự